Home > Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen die door of namens Oorzaak Hoorkliniek worden gedaan, indien en voorzover deze leveringen plaatsvinden op basis van een persoonlijk contact (d.w.z.: de klant is persoonlijk bij Oorzaak Hoorkliniek, danwel de klant neemt uit eigen beweging contact op met Oorzaak Hoorkliniek of andersom). Deze algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden; de nieuwste versie van de algemene voorwaarden vindt u steeds op onze website www.oorzaakhoorkliniek.nl

Artikel 2.

ledere overeenkomst tussen de klant en Oorzaak Hoorkliniek dient schriftelijk te zijn overeengekomen. Alle offertes en aanbiedingen voor een overeenkomst binden Oorzaak Hoorkliniek niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling of anderszins aangaan van een overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand indien en voorzover Oorzaak Hoorkliniek deze heeft bevestigd en een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de
overeenkomst.

Artikel 3.

Accordering door de klant van het bestelde en door Oorzaak Hoorkliniek ngepaste hoorhulpmiddel verplicht de klant tot betaling van de overeengekomen prijs. Betaald dient te worden uiterlijk bij levering. De overeengekomen prijs is steeds ten volle verschuldigd. Er kan niet worden verrekend, noch opgeschort. De betalingstermijn is binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 4.

Afspraken voor een intake, hoortest, aanpassing / instelling van hoortoestel die met klanten zijn gemaakt en die niet 24 uur van tevoren zijn geannuleerd, worden aan de klant in rekening gebracht. Afspraken voor een consult van een half uur bedragen € 35,00, afspraken voor een uur € 65,00 en voor afspraken van anderhalf uur € 90,00.

Artikel 5.

Uiterlijk bij het aanpassen van het hoorhulpmiddel zal Oorzaak Hoorkliniek mondelinge en (desnodig) schriftelijke instructies verstrekken omtrent hoe het hoorhulpmiddel te gebruiken en te onderhouden. De klant dient deze instructies stipt op te volgen. Het niet nakomen van deze instructies kan betekenen dat iedere garantie vervalt. Het hoorhulpmiddel wordt geleverd met de standaard fabrieksgarantie van twee jaar. Na deze periode vervalt de fabrieksgarantie. De klant kan de garantie afkopen door middel van een optimaal Zorgpakket. Op alle disposable onderdelen (filters, domes, tubes ed.) en op de batterijen wordt geen garantie gegeven.

Artikel 6.

Indien een klant een verzoek doet om onderhoud of service van het hoorhulpmiddel, zullen er géén kosten in rekening worden gebracht indien de instructies omtrent gebruik en/of gebruiksvoorschriften correct zijn nagekomen. Indien de instructies omtrent gebruik en/of gebruiksvoorschriften niet correct zijn nagekomen worden de reparatiekosten in rekening