Algemene Voorwaarden

Artikel 1.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen die door of namens Oorzaak Hoorkliniek worden gedaan, indien en voorzover deze leveringen plaatsvinden op basis van een persoonlijk contact (d.w.z.: de klant is persoonlijk bij Oorzaak Hoorkliniek, danwel de klant neemt uit eigen beweging contact op met Oorzaak Hoorkliniek of andersom). Deze algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden; de nieuwste versie van de algemene voorwaarden vindt u steeds op onze website www.oorzaakhoorkliniek.nl

Artikel 2.

Iedere overeenkomst tussen de klant en Oorzaak Hoorkliniek dient schriftelijk te zijn overeengekomen. Alle offertes en aanbiedingen voor een overeenkomst binden Oorzaak Hoorkliniek niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling of anderszins aangaan van een overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand indien en voorzover Oorzaak Hoorkliniek deze heeft bevestigd en een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3.

Accordering door de klant van het bestelde en door Oorzaak Hoorkliniek aangepaste hoorhulpmiddel verplicht de klant tot betaling van de overeengekomen prijs. Betaald dient te worden uiterlijk bij levering. De overeengekomen prijs is steeds ten volle verschuldigd. Er kan niet worden verrekend, noch opgeschort. De betalingstermijn is binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 4.

Uiterlijk bij het aanpassen van het hoorhulpmiddel zal Oorzaak Hoorkliniek mondelinge en (desnodig) schriftelijke instructies verstrekken omtrent hoe het hoorhulpmiddel te gebruiken en te onderhouden. De klant dient deze instructies stipt op te volgen. Het niet nakomen van deze instructies kan betekenen dat iedere garantie vervalt. Het hoorhulpmiddel wordt geleverd met de standaard fabrieksgarantie van twee jaar. Na deze periode vervalt de fabrieksgarantie. De klant kan de garantie afkopen door middel van een Optimaal Zorgpakket. Op alle disposable onderdelen (filters, domes, tubes ed.) en op de batterijen wordt geen garantie gegeven.

Artikel 5.

Indien een klant een verzoek doet om onderhoud of service van het hoorhulpmiddel, zullen er géén kosten in rekening worden gebracht indien de instructies omtrent gebruik en/of gebruiksvoorschriften correct zijn nagekomen. Indien de instructies omtrent gebruik en/of gebruiksvoorschriften niet correct zijn nagekomen worden de reparatiekosten in rekening gebracht. Verzendkosten van reparaties, vallend onder garantie of niet, worden altijd in rekening gebracht.

Artikel 6.

Indien een klant een verzoek doet om onderhoud of service van het hoorhulpmiddel, kan Oorzaak Hoorkliniek na overleg met de klant ook besluiten om het hoorhulpmiddel bij de fabrikant aan te bieden ter reparatie onder garantie. Het oordeel van de fabrikant (is er sprake van een gebrek aan het hoorhulpmiddel dat valt onder de garantie of niet ?), zal leidend zijn voor Oorzaak Hoorkliniek. Indien en voorzover de fabrikant van oordeel is dat er geen garantie geldt voor het gebrek, of dat een gebrek afwezig is, zullen de door Oorzaak Hoorkliniek te dragen of voorgeschoten kosten van verzenden en ophalen, alsmede de aan de fabrikant verschuldigde kosten van reparatie voor rekening van de klant worden gebracht.

Artikel 7.

Op het moment van aflevering gaat het risico van de afgeleverde producten over op de klant.

Artikel 8.

Indien Oorzaak Hoorkliniek, voordat een definitieve overeenkomst tot stand komt, het hoorhulpmiddel op proef in bruikleen verstrekt of indien in verband met een reparatie door Oorzaak Hoorkliniek een hoorhulpmiddel in bruikleen verstrekt, ligt het risico voor het hoorhulpmiddel bij de klant en is deze gehouden eventuele schade te vergoeden tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De aan de klant in bruikleen of op proef verstrekte hoorhulpmiddelen mogen onder geen beding door derden worden gebruikt, gemodificeerd, aangepast of gerepareerd. De aan de klant op proef of in bruikleen verstrekte hoorhulpmiddelen dienen binnen twee maanden na ontvangst aan Oorzaak Hoorkliniek te worden teruggegeven tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn worden de op proef of in bruikleen gegeven hoorhulpmiddelen geacht te zijn gekocht door de klant waarna Oorzaak Hoorkliniek de producten in rekening zal brengen bij de klant.

Artikel 9.

Oorzaak Hoorkliniek heeft een klachtenregeling en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Oorzaak Hoorkliniek. Bij Oorzaak Hoorkliniek ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Oorzaak Hoorkliniek binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De klant dient Oorzaak Hoorkliniek in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 10.

Iedere aansprakelijkheid van Oorzaak Hoorkliniek is beperkt tot het bedrag, steeds het laagste, van
hetzij het bedrag als waartoe een eventuele aansprakelijkheidsverzekeraar van Oorzaak Hoorkliniek in het concrete geval dekking verleent; hetzij het bedrag als door Oorzaak Hoorkliniek aan de klant gefactureerd terzake de levering als waaruit de schade is ontstaan.

Artikel 11.

Indien Oorzaak Hoorkliniek door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien de periode van overmacht twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een situatie van overmacht geeft in geen enkel geval een recht op schadevergoeding.

Artikel 12.

Indien de klant niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is Oorzaak Hoorkliniek gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Algemene voorwaarden van Oorzaak Hoorkliniek.
Ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK onder nummer 66398797.
Staat 1, 6031 EL Nederweert
Laatst bijgewerkt op 5 april 2017.