1. Oorzaak Hoorkliniek beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure conform artikel 9 van haar Algemene Voorwaarden en behandelt iedere klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Oorzaak Hoorkliniek. 
  3. Bij Oorzaak Hoorkliniek ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Oorzaak Hoorkliniek binnen de termijn van 14 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
  4. Een klacht over een product, dienst of de service van Oorzaak Hoorkliniek kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier onderaan deze pagina. 
  5. De consument dient Oorzaak Hoorkliniek in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Download Klachtenformulier